2024

Algemene VoorwaardenArtikel 1: Definities

1.1. De Friese Meubeljongens: De Friese Meubeljongens, gevestigd te Bitgumerdyk 34, 9041 CE Berlikum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81657129.

1.2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met De Friese Meubeljongens.

1.3. Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen De Friese Meubeljongens en de Klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Friese Meubeljongens, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van De Friese Meubeljongens zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. De Friese Meubeljongens behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4: Bestelling en Levering

4.1. Bestellingen worden geplaatst volgens de procedure zoals aangegeven op de website of in de winkel van De Friese Meubeljongens.

4.2. Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3. De Friese Meubeljongens is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die buiten haar invloedssfeer liggen.

Artikel 5: Bezorging

5.1. De Friese Meubeljongens verzorgt bezorging tot aan de deur op de begane grond, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2. Voor bezorging op verdiepingen geldt een extra toeslag, welke vooraf aan de Klant wordt gecommuniceerd.

5.3. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het vrijmaken van de benodigde ruimte voor bezorging.

5.4. Indien het artikel niet past op de beoogde locatie of de doorgang, wordt het artikel niet retour genomen. De Friese Meubeljongens is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele kosten of schade.

Hoofdstuk 6: Garantie

Artikel 6: Standaard Fabrieksgarantie

6.1. De Klant geniet standaard een fabrieksgarantie van 1 jaar op de geleverde goederen, te rekenen vanaf de datum van levering.

6.2. Deze garantie dekt materiaal- en fabricagefouten conform de geldende fabrieksgarantievoorwaarden van de desbetreffende leverancier.

Artikel 6.1: Verlenging van Garantie

6.1.1. De Klant heeft de mogelijkheid om de garantieperiode te verlengen door het aanschaffen van een verlengde garantie. De voorwaarden en kosten voor verlengde garantie worden vooraf schriftelijk aan de Klant medegedeeld.

6.1.2. Verlengde garantie dient te worden aangeschaft vóór het verstrijken van de standaard fabrieksgarantieperiode.

Artikel 6.2: Garantie op Constructie en Vlekken

6.2.1. Naast de standaard fabrieksgarantie kan de Klant garantie op constructie en vlekken aanschaffen. De voorwaarden en kosten hiervoor worden schriftelijk vermeld op de aankoopbon.

6.2.2. Garantie op constructie dekt eventuele gebreken aan de structuur van het artikel.

6.2.3. Garantie op vlekken dekt specifiek vlekken die ontstaan zijn als gevolg van normaal gebruik, mits de geadviseerde onderhoudsvoorschriften zijn opgevolgd.

Artikel 6.3: Aankoopbon en Garantiebepalingen

6.3.1. Alle aangeschafte garantieverlengingen en specifieke garantiepakketten worden duidelijk vermeld op de aankoopbon.

6.3.2. In geval van garantieaanspraken dient de Klant de aankoopbon te overleggen als bewijs van de garantieduur en -voorwaarden.

Artikel 6.4: Andere Bepalingen in het Garantiepakket

6.4.1. Indien de Klant ervoor kiest om aanvullende garantiepakketten aan te schaffen, zullen eventuele specifieke voorwaarden en bepalingen die hiermee gepaard gaan, schriftelijk worden vermeld in het betreffende garantiepakket.

Dit hoofdstuk met betrekking tot garantie, inclusief verlenging van garantie en specifieke garantiepakketten, is integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van De Friese Meubeljongens.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.

7.2. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd.

7.3. De Friese Meubeljongens behoudt het eigendomsrecht van de geleverde goederen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. De Friese Meubeljongens is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

8.2. De aansprakelijkheid van De Friese Meubeljongens is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

Artikel 9: Geschillen en Toepasselijk Recht

9.1. Op alle overeenkomsten tussen De Friese Meubeljongens en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Friese Meubeljongens is gevestigd.

Artikel 10. Uitsluiting van Garantie bij Outlet Aankopen

10.1. Aankopen gedaan uit onze outlet winkel zijn uitgesloten van garantie, gezien de scherpe prijzen waartegen deze artikelen worden aangeboden.

10.2. Alle artikelen die worden aangeschaft uit de outlet winkel worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van aankoop.

10.3. De Klant erkent en aanvaardt dat er geen garantie is op artikelen uit de outlet winkel en dat De Friese Meubeljongens niet aansprakelijk is voor enige schade, gebreken of andere onvolkomenheden aan deze artikelen.

10.4. Geschillen met betrekking tot schade, gebreken of andere kwesties met betrekking tot aankopen uit de outlet winkel zijn uitgesloten van behandeling en kunnen niet leiden tot restitutie, vervanging of enige andere vorm van compensatie.

Dit artikel betreft specifieke bepalingen met betrekking tot garantie-uitsluitingen voor aankopen uit de outlet winkel en is integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van De Friese Meubeljongens.

Hoofdstuk 11: Annulering en Annuleringskosten

Artikel 11.1: Annulering

11.1. In het geval dat de Klant besluit de bestelling te annuleren, wordt er een annuleringsbedrag van 15% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht.

Artikel 11.2: Mondelinge Toezegging

11.2.1. Annuleringen die voortkomen uit mondelinge toezeggingen van de Klant zijn onderhevig aan de annuleringskosten van 15%.

Artikel 11.3: Schriftelijke Toezegging

11.3.1. Annuleringen die voortkomen uit schriftelijke toezeggingen van de Klant zijn eveneens onderhevig aan de annuleringskosten van 15%.

Artikel 11.4: Annuleringskosten

11.4. Het annuleringsbedrag van 15% wordt berekend op basis van het totale aankoopbedrag van de geannuleerde bestelling.

Artikel 11.5: Betaling van Annuleringskosten

11.5. De annuleringskosten dienen te worden voldaan binnen een termijn van 14 dagen na de annuleringsdatum.

Artikel 11.6: Uitzonderingen

11.6. In uitzonderlijke gevallen behoudt De Friese Meubeljongens zich het recht voor om af te wijken van de annuleringskosten, mits dit schriftelijk is overeengekomen met de Klant.

Dit hoofdstuk met betrekking tot annulering en annuleringskosten is integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van De Friese Meubeljongens.

Artikel 12: Verzendkosten

* Wij verzenden GRATIS vanaf een besteding van €100,-.

Let wel: Alles wat via pakket zending kan worden verzonden wordt kosteloos verzonden bij besteding vanaf €100,- , valt uw aankoop niet binnen de voorwaarden van een pakketzending dan zullen wij verzendkosten in rekening brengen, dit zal naderhand plaatsvinden

Voorwaarden pakketzending:

Een pakket mag maximaal 80x50x35 cm (lxbxh)

Het maximale gewicht van een standaardpakket is 20 kg.


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.